Menu Zamknij

RODO – Klauzula Informacyjna dla pacjenta

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – RODO/GDPR z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MedicalSpec Centrum Medyczne sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu, tel. kontaktowy: 883-555-891, adres e-mail: rejestracja@medicalspec.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit.h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (w przypadku wizyt na NFZ), wystawiania faktur (w przypadku wizyt komercyjnych), celach statystycznych, potwierdzenia o terminie wizyty;
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności przepisami dot. dokumentacji medycznej, prawa podatkowego, ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta;
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych (na podstawie art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (na podstawie art. 16 Rozporządzenia) lub ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 Rozporządzenia), do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (na podstawie art. 21 Rozporządzenia), do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 Rozporządzenia), z wyłączeniem realizacji celów medycznych, na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;
  6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z wyłączeniem realizacji celów medycznych, na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;
  7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne ;
  9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Administrator MedicalSpec Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Wrocław, 01.marzec 2019 r.